Levering en levertermijn

Levering en levertermijn
Voor een levering aan huis verbindt LBG engineering bv er zich toe om de bestelling zo snel mogelijk uit te leveren.
Voor de snelle levering van de bestelling doet LBG engineering beroep op eigen diensten en betrouwbare externe partijen.
Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering.
Indien de bestelling niet of laattijdig geleverd wordt, kan de Koper contact opnemen met de Verkoper.
Doordat dit proces meerdere dagen in beslag kan nemen, kan in tussentijd niet overgegaan worden tot terugbetaling of een nieuwe verzending.

LBG engineering bv streeft conform de Wet Kopen op Afstand, dat levering niet langer duurt dan 30 dagen tenzij anders overeengekomen met de Koper.
Indien de levering toch langer zou duren dan 30 dagen, dan kan de Koper de koop ontbinden en zijn geld gerestitueerd krijgen.

Leveringen aan huis vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft LBG engineering bv het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Wanneer de Koper de goederen in ontvangst neemt, dient hij deze onmiddellijk grondig te inspecteren en na te gaan of deze correct zijn en aan de kwaliteitseisen voldoen.
Indien zich een fout in de levering heeft voorgedaan of het goed beschadigd is geleverd, dient de Koper LBG engineering bv hiervan op de hoogte te brengen binnen een termijn van 2 werkdagen.

Overmacht
In geval van overmacht is LBG engineering bv niet gehouden zijn verplichtingen jegens de andere partij na te komen. LBG engineering bv is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.