Retourneren

We doen er alles aan om je te helpen bij het kiezen van het juiste product voor jouw klus.
Zit je nog met vragen of ben je niet helemaal zeker? Neem dan zeker contact op met ons.

Wil je het product na aankoop toch retourneren?

Conform art. VI.45 §1, 8° W.E.R. worden bij deze de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het recht van herroeping uit artikel VI.49, § 1 W.E.R. weergegeven.
De Koper beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 W.E.R. zijn vermeld.

De termijn van 14 dagen verstrijkt na de dag waarop de Koper de goederen fysiek in bezit neemt of:

a) indien de Koper in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Koper het laatste goed fysiek in bezit neemt;

b) indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Koper de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

c) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Koper het eerste goed fysiek in bezit neemt.

Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Koper LBG engineering bv op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de Koper :

1° gebruikmaken van het modelformulier voor retours, opgenomen onder deze link : Retourdocument. Het modelformulier mag gestuurd worden naar info@lbge.be of per post naar LBG engineering bv, Tav klantendienst, Admiraaldreef 10, 9040 Sint-Amandsberg.

2° een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

LBG engineering bv zal op basis van het ingevulde retourdocument de verzendinstructies doorgeven aan de Koper. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan LBG engineering bv heeft meegedeeld, zendt de Koper de goederen terug.

De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
In het geval het geretourneerde artikel zich niet in deze staat bevindt, kan LBG engineering bv hiervoor een schadevergoeding eisen, recht evenredig met de minderwaarde aan het goed.
Overeenkomstig artikel VI.53 W.E.R. kan de Koper geen herroepingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
In overeenstemming met artikel VI.51 W.E.R. zijn de verzendkosten van de retourzending ten laste van de Koper.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke klanten.

LBG engineering bv vergoedt alle van de Koper ontvangen betalingen, met uitzondering van de hoger vermelde kosten, binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen en bij tijdig retour.
De terugbetaling verloopt kosteloos en via hetzelfde betaalmiddel als hetgeen tijdens de oorspronkelijke transactie gebruikt is, tenzij anders overeengekomen.

Retourneren